1 CONSIDERACIONS GENERALS

L'accés a aquesta WEB està condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

L'accés i posterior utilització de la WEB CHEF CAPRABO per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc WEB, dels seus serveis i dels continguts d'aquests té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés al PORTAL a través de les adreces URL www.chefcaprabo.com, www.chefcaprabo.es té caràcter gratuït per als usuaris i per la seva visualització no cal cap subscripció prèvia ni registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes sí que pot requerir el registre de l'usuari al PORTAL, en els termes que es descriuen més endavant, i amb la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar i complementar les presents condicions generals.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents condicions generals de navegació hauria d'abandonar aquesta WEB, no podent accedir-hi ni disposar dels serveis que ofereix.

El PORTAL CHEF CAPRABO facilita als seus visitants i usuaris l'accés a un ampli ventall de prestacions i continguts: Receptes, vídeos, articles y accés a Capraboacasa.

El present PORTAL ha estat desenvolupat en benefici dels consumidors finals, clients actuals o potencials de CAPRABO S.A., establerts en territori espanyol, i circumscriu l'oferta de productes i serveis, en determinats casos, a les àrees geogràfiques d'aquest territori en les quals CAPRABO disposa de centres comercials oberts al públic. Per tant, els serveis als quals es pot accedir a través del present PORTAL no van dirigits a empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, ni tampoc a qualsevol intermediari professional del sector de l'alimentació i afins.

Les connexions amb altres llocs WEB que poguessin existir, així com l'ús que l'usuari pogués fer de les mateixes, està subjecte a les presents condicions generals i als eventuals condicionaments específics que els llocs WEB esmentats requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

CAPRABO podrà modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú, la configuració de la present WEB, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, o impedir l'accés als mateixos, procurant informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, mitjançant una publicació a la pàgina WEB.


2 IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

Les dades identificatives del responsable del PORTAL són les que apareixen a continuació:

CAPRABO, S.A.
NIF: A-08.115.032
Calle Ciencias, 135,
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

www.caprabo.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.423, foli 211, full B-5.708, inscripció 32a.

Inscrita al Registre d’Empreses de Venda a Distància amb el número 2002/0301/09/08/2/V.


3 DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Com a proveïdor del servei, CAPRABO està obligada a prestar els serveis oferts per la present WEB, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari, així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CAPRABO té el dret de suspendre, temporalment i sense necessitat de preavís, l'accessibilitat a la present WEB. Així mateix, es reserva el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa, procurarà posar-lo en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L'ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present WEB es realitzarà per compte i risc de l'usuari.

CAPRABO no garanteix, ni directament ni indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

CAPRABO no garanteix el contingut subministrat per terceres persones, si s’escau, ni la veracitat, la fiabilitat, la precisió, l’oportunitat o la conveniència d’aquesta informació per l’ús que en facin els usuaris o qualsevol altra persona.

Els drets de propietat intel•lectual sobre la present WEB són titularitat de CAPRABO. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a aquesta empresa.


4 DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present WEB d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel•lectual de CAPRABO o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present WEB s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de CAPRABO o qualsevol altra societat integrant del GRUP al qual pertany (GRUP EROSKI), per a d’altres usuaris de la WEB o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que CAPRABO posa a la seva disposició cap acció que causi dany o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la WEB, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la present WEB, així com no intervenint en o alterant el correu electrònic d'altres usuaris.

La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva i, per tant, donat cas que fossin falses o inexactes, per qualsevol circumstància, CAPRABO es reserva el dret de prohibir-li l'accés a aquesta WEB.

L'usuari podrà registrar-se com a usuari del PORTAL. Una vegada registrat com a usuari, CAPRABO li proporcionarà els codis identificatius i les claus necessàries per poder operar en el PORTAL, identificant-lo com a client de CAPRABO amb caràcter general.

Els codis identificatius i les claus d'accés que CAPRABO proporciona a l'usuari tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'usuari registrat comunicar a CAPRABO els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

És responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o la utilització del PORTAL per part de tercers que hi accedeixin o utilitzin en el seu nom els codis o claus identificatives. Així mateix, l'usuari registrat és l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari registrat l'ús adequat del PORTAL i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, havent d'abstenir-se d'utilitzar-los amb fins o efectes il•lícits o contraris al que s’estableix en les presents condicions generals.

L'usuari podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com a usuari del PORTAL, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho al servei d'atenció al client mitjançant el número 902 11 60 60, o en www.miclubcaprabo.com/atencio-client/


5 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

CAPRABO no garanteix la disponibilitat i continuïtat quant al funcionament del PORTAL o a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D'aquesta manera s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB i dels seus serveis i l’ús que els usuaris poguessin fer del present lloc WEB.

En qualsevol cas, CAPRABO farà tots els esforços possibles per tal de mantenir la disponibilitat continuada de la present WEB.

Així mateix, CAPRABO no es fa responsable de les possibles errades o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat al navegador, o dels danys, errades o inexactituds que poguessin derivar-se del seu mal funcionament.

CAPRABO ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari.

Malgrat que CAPRABO ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d’aquesta WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CAPRABO s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per la presència de virus en els continguts que puguin causar alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.

L'usuari accepta que el PORTAL ha estat creat i desenvolupat de bona fe per CAPRABO amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera CAPRABO de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el PORTAL pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.


6 DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la present WEB pertanyen a CAPRABO, excepte aquells d'empreses amb les quals CAPRABO hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del PORTAL (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, bàners, programari i els seus diferents codis font, àudio i vídeo) són propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual i industrial, no podent ser objecte de cap modificació ulterior, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització dels titulars dels continguts esmentats. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del PORTAL és propietat exclusiva de CAPRABO.

Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del PORTAL és propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de CAPRABO i de les societats del grup Eroski que apareixen al PORTAL són titularitat de CAPRABO o d'aquestes societats i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i empreses que apareguin en aquest PORTAL poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris.

La posada a disposició i l’ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo, i el programari propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors que figuren en el PORTAL no implica en cap cas la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'usuari.

L'usuari que accedeixi a aquesta WEB no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta WEB i que siguin propietat d’empreses col·laboradores de CAPRABO, els seran d'aplicació, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contrari.

Queda terminantment prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquesta WEB que puguin afectar al seu contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

CAPRABO vetllarà perquè els continguts d'aquesta WEB no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.


7 VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

No es podrà establir cap vincle al PORTAL des de qualsevol altra WEB sense el previ i exprés consentiment del seu titular. Queda prohibida la redifusió de continguts, excepte acord previ entre el lloc web d'origen i el lloc web de destinació. Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d'ara endavant, enllaç) al PORTAL s’hauran de comprometre a respectar les regles de CAPRABO i assegurar-se de que es compleixin.

Aquestes regles consisteixen en: (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial de CAPRABO; (ii) no realitzar juntament amb l’enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça URL del PORTAL; (iv) no establir enllaços amb pàgines que incloguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de CAPRABO, les empreses del grup CAPRABO o els seus clients.

Donat cas que la present WEB contingués vincles o enllaços amb altres PORTALS o llocs WEB no gestionats per CAPRABO, aquesta societat manifesta que no exerceix cap mena de control sobre aquests PORTALS o llocs WEB, ni és responsable dels seus continguts. Els enllaços que aquesta WEB pogués contenir s'oferiran únicament en forma de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, els propietaris, els serveis o els productes oferts des dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que CAPRABO promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests PORTALS o llocs web.

En tot cas, CAPRABO i les empreses del GRUP EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol tipus de reclamació i demanda que pogués interposar-se pel que fa als mateixos.


8 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de CAPRABO s'estén a tot el que és relatiu a la recollida i l’ús de la informació proporcionada a través del PORTAL.

En aquest sentit CAPRABO garanteix que tractarà les dades personals complint el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD), i legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A aquest efecte, CAPRABO ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers.

En compliment del que disposen la LOPD i el RLOPD, sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del PORTAL s'informarà degudament en cada cas com a mínim de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per a la qual s’obtenen les dades i dels drets que li assisteixen.

CAPRABO compilarà les dades dels usuaris amb la finalitat, entre d’altres, de prestar els serveis sol•licitats; atendre les consultes i els suggeriments; realitzar estudis de mercat; elaborar perfils de compra amb l'objecte d'aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la condició d'usuari, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra; enviar comunicacions promocionals a l'usuari que ho autoritzi i no manifesti el contrari, a través de qualsevol medi (electrònic o no), sobre novetats, productes, serveis, ofertes i promocions especials dels establiments/punts de venda CAPRABO i, en especial, del club CAPRABO, relacionades amb el lleure, el temps lliure, el turisme, l’estètica, la perfumeria, les òptiques, les telecomunicacions, els préstecs, les assegurances, la immobiliària, etc.

En alguns casos —gestió de persones, sol•licitud d'ocupació, Benvingut Nadó— CAPRABO podria comunicar les dades personals dels usuaris, sense perjudici d'informar-los-en prèviament, a empreses pertanyents al seu mateix grup empresarial que duguin a terme la seva activitat en el sector de la distribució, o a proveïdors del sector del bebè, de la infància i de la maternitat amb els quals CAPRABO faci acords comercials amb la finalitat de poder satisfer la seva sol·licitud.

En el supòsit que els usuaris facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, s’informarà a aquestes terceres persones del contingut de les dades facilitades, de l'existència i la finalitat del fitxer on es guarden les seves dades i de la possibilitat d'exercitar els seus drets. Així mateix, s’identificarà a CAPRABO S.A. com a responsable del tractament.

Si l'usuari decideix informar un tercer del contingut i l’existència d'aquest lloc WEB, fent ús del servei «recomanar/enviar a un amic», aquest haurà d'informar d'això prèviament al destinatari i comptar amb el seu consentiment per a l'enviament d'informació remesa des d'aquesta WEB. CAPRABO no emmagatzemarà l'adreça de contacte d'aquest tercer; simplement, redirigirà el missatge que l'usuari vulgui remetre al destinatari, tret que aquest últim decideixi registrar-se voluntàriament al PORTAL.

Tot usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal a través del mateix PORTAL, trucant al número d'atenció al client, dirigint-se per escrit a

CAPRABO, S.A., calle Ciències, 135, 08908, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
o en www.miclubcaprabo.com/atencio-client/


9 NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectaria aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, mantenint-se per tota la resta les altres condicions generals i considerant tal disposició o part de la mateixa que resulti afectada com no vàlida tret que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.


10 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s'interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l’accés, la utilització o el contingut de les condicions generals tant el client com CAPRABO, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.